krfs.net
当前位置:首页 >> 观开头的成语有哪些 >>

观开头的成语有哪些

观望风色、 观者成堵、 观变沉机、 观隅反三、 观山玩水、 观风察俗、 观衅伺隙、 观化听风、 观棋烂柯、 观者如垛、 观今宜鉴古、 观往知来、 观者如堵、 观过知仁、 观场矮人、 观望不前、 观者云集、 观机而动、 观风问俗、 观者如云、 观形察色、 观山览水、 观者如织、 观眉说眼、 观山水、 观机而作、 观凤一羽、 观者如市、 观貌察色

观貌察色 >> 观者云集 >> 观者如云 >> 观者如市 >> 观者如垛 >> 观者成堵 >> 观隅反三 >> 观形察色 >> 观往知来 >> 观山玩水 >> 观今宜鉴古 >> 观机而作 >> 观机而动 >> 观化听风 >> 观风察俗 >> 观场矮人 >> 观者如织 >> 观望不前 >> 观衅伺隙 >> 观过知仁 >> 观者如堵 >> 观眉说眼 >>

观打头的成语观场矮人 指见识浅鄙者. 观风察俗 指观察国风民俗. 观过知仁 察看一个人所犯过错的性质,就可以了解他的为人. 观化听风 指希望看到良好的政治教化. 观机而动 时:时机.等待时机然后行动. 观机而作 等待时机然后行动.

观字开头的成语:观变沉机观凤一羽观望不前观望风色观望徘徊观衅而动观衅伺隙观瞻所系观于海者难为水观化听风观今宜鉴古观眉说眼 观者如堵 观过知仁 观衅伺隙 观望不前观者如织 观场矮人 观风察俗 观化听风 观机而动 观机而作 观山玩水 观山览水 观往知来 观形察色 观隅反三 观者成堵 观者如垛 观者如市 观者如云 观者如山观者如织 观者云集观者猬集观者猬集观者集观者麇集观貌察色 考字开头的只有三个:考绩幽明 考名责实考绩黜陟

大有可观 观过知仁 作壁上观 矮人观场 矮子观场 傍观冷眼 傍观者清 傍观者审,当局者迷 悲观厌世 比量齐观 炳如观火 炳若观火 粲然可观 察言观色 察言观行 察颜观色 迟徊观望 迟回观望 迟疑观望 侈人观听 从壁上观 达观知命 大有可观 当局者迷

观过知仁 观今宜鉴古 观眉说眼 观往知来 观望不前 观衅伺隙 观者如堵 观者如云 察察而明勤勤恳恳勤能补拙 勤学好问象齿焚身象耕鸟耘 象简乌纱象牙之塔 象箸玉杯思断义绝 思之千里 思不出位 思潮起伏 思妇病母 思归其雌 思患预防 思前想后 思如涌泉 思深忧远 思所逐之 思贤如渴 思绪万千考绩幽明 考名责实

观机而动 观风察俗

观望风色[guān wàng fēng sè ]观望:看风头.指犹豫不定,坐观情势发展,以便见机行事.观隅反三[guān yú fǎn sān]犹言举一反三.比喻从一件事情类推而知道其他许多事情.观过知仁[guān guò zhī rén]察看一个人所犯过错的性质,就可以了解

观字开头的成语接龙 :观望风色、观山玩水、观隅反三、观者成堵、观风察俗、观变沉机、观衅伺隙、观今宜鉴古、观者如堵、观过知仁、观者如垛、观机而动、观往知来、观者云集、观化听风、观场矮人、观棋烂柯、观形察色、观望不前、观机而作、观眉说眼、观山览水、观凤一羽、观风问俗、观者如云、观者如织、观者如市、观山水、观貌察色

小范老子 [xiǎo fàn lǎo zi] 生词本基本释义宋 时 西夏 人对 范仲淹 的尊称. 宋 范仲淹 《让观察使第一表》:“臣自到边上,其熟户蕃部皆呼臣为龙图老子,至於贼界,亦传而呼之.” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷一:“予在 南郑 ,见西邮俗谓父为老子,虽年十七八,有子亦称老子.乃悟西人所谓 大范老子 、 小范老子 ,盖尊之以为父也.” 宋 孔平仲 《孔氏谈苑军中有范西贼破胆》:“贼闻之曰:'无以 延州 为意,今 小范老子 腹中有数万甲兵,不比 大范老子 可欺也.'戎人呼知州为老子, 大范 谓 雍 也.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com